Wolontariat

Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża jest w dużym stopniu oparta o pracę wolontariuszy
i członków PCK- bez nich nie bylibyśmy w stanie dotrzeć do tak ogromnej liczby osób
i realizować naszych celów.

W działalność Polskiego Czerwonego Krzyża może zaangażować się każdy bez względu na narodowość, przynależność do grupy etnicznej, pochodzenie społeczne, płeć, religię, język i poglądy polityczne. 

Można to zrobić na 2 sposoby: można zostać członkiem PCK w ramach działalności wybranej jednostki podstawowej lub też zostać wolontariuszem zarówno w wybranej jednostce podstawowej jak i w oddziale okręgowym lub rejonowym PCK.

Jednostkami podstawowymi Stowarzyszenia są koła, kluby lub grupy działające
w poszczególnych sektorach działalności PCK:

 • Młodzież PCK: Kluby Wiewiórka, Szkolne/Akademickie Koła PCK, Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieży PCK
 • Ratownictwo: Grupy Ratownictwa PCK, Grupy Pomocy Humanitarnej (w trakcie tworzenia)
 • Honorowe krwiodawstwo: Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK
 • Inne: Kluby Seniorów PCK

Do obowiązków członka PCK należy:

 • czynne wspieranie celu i aktywny udział w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,
 • przestrzeganie i upowszechnianie Podstawowych Zasad Ruchu,
 • przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
 • regularne opłacanie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Krajowy Zjazd.

Członek PCK ma prawo:

 • uczestniczyć w określaniu programów działania Stowarzyszenia oraz w ich realizacji,
 • korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów PCK zgodnie z zasadami wyborczymi obowiązującymi w Stowarzyszeniu,
 • występować z wnioskami, postulatami i skargami do organów Stowarzyszenia.

Uczestnictwo wolontariuszy w działalności PCK określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Wolontariusz tak samo jako członek PCK może angażować się w realizację celów i działań PCK, lecz nie opłaca on składek członkowskich oraz nie ma biernego i czynnego prawa wyborczego w strukturach Stowarzyszenia.

Wolontariusz nie musi należeć do żadnej jednostki podstawowej, może pomagać w pracy danego oddziału okręgowego lub rejonowego PCK np. brać udział w zbiórkach żywności, kwestach ulicznych, pomagać
w organizacji wydarzeń itp.

Więcej o poszczególnych jednostkach podstawowych przeczytasz w zakładce Młodzież PCK oraz Ratownictwo.

Wróć do góry