Weź udział w projekcie

Jesteś nauczycielem lub uczniem i chcesz, aby Twoja szkoła wzięła udział w projekcie? Zapoznaj się z regulaminem i wypełnij formularz zgłoszeniowy do 13 września!

REGULAMIN PROJEKTU

BĄDŹ PRO ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM!

Realizator projektu

Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Wysoka 44, 90-037 Łódź

Finansowanie projektu

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Łódzkiego, zgodnie z założeniami zadania publicznego: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
i osób.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 13-20 lat, ze szkół, w których znajdują się Szkolne Koła PCK, podlegających pod Łódzki Oddział Rejonowy PCK.

Cel projektu

Promocja idei wolontariatu, poprzez:

 • zwiększenie ilości wolontariuszy w szkolnych kołach PCK,
 • zwiększenie ilości wolontariuszy działających w Łódzkiej Grupie SIM PCK,
 • zwiększenie ilości wolontariuszy z tytułem Społecznego Instruktora Młodzieżowego PCK.

 Etapy projektu

 1. Tydzień wolontariatu PCK
 2. Szkolenie stacjonarne wolontariuszy
 • Szkolenie wyjazdowe wolontariuszy
 1. Staż wolontariacki

Opis projektu

 1. Tydzień wolontariatu PCK – 20 września – 1 października

Tydzień wolontariatu PCK to czas, podczas którego w szkołach z Łodzi i województwa łódzkiego ma zrobić się głośno na temat wolontariatu organizowanego przez Polski Czerwony Krzyż. Do szkół przesłane zostanie pismo zachęcające nauczycieli do zaangażowania się w projekt Bądź PRO – zostań wolontariuszem. Zgłoszenia do projektu należy dokonać poprzez formularz znajdujący się na stronie: . Wszystkie szkoły będą mogły włączyć się do projektu na kilka sposobów:

uczestnictwo w prelekcji zorganizowanej przez wolontariusza lub pracownika PCK (dotyczy Łodzi, Zgierza, Ozorkowa, Lipin, Justynowa, Konstantynowa Łódzkiego). Prelekcja zostanie poprowadzona zgodnie z przygotowanym przez koordynatora projektu założeniem oraz zgodnie z ustaleniami pomiędzy osobą prowadzącą, a placówką (czas i ilość uczestników). Podczas zajęć każdy uczestnik otrzyma zakładkę do książki promującą projekt i ideę wolontariatu. Prelekcja musi odbyć się w terminie od 20 września do 1 października. – ilość zgłoszeń do tej formy projektu jest ograniczona
w przypadku braku miejsc zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie poprzez samodzielną realizację zajęć dla uczniów.

Tematy poruszane podczas prelekcji:

– wolontariat w PCK;

– korzyści płynące z wolontariatu;

– zachęcenie do udziału w projekcie Bądź PRO – zostań wolontariuszem!

samodzielne prowadzenie zajęć na podstawie materiałów – nauczyciel, który wyrazi chęć wzięcia udziału w projekcie w tej formie, odbiera z siedziby Łódzkiego Oddziału Okręgowego PCK materiały. Dodatkowo, informuje młodzież o dalszych etapach projektu Bądź PRO – zostań wolontariuszem!, w których może wziąć udział.

Do kolejnego etapu projektu mogą zgłosić się wszystkie osoby zainteresowane, zachęcone podczas Tygodnia Wolontariatu PCK.

 1. Szkolenie stacjonarne wolontariuszy

Szkolenie będzie miało charakter wstępny – przygotuje uczestników do wolontariatu w Polskim Czerwonym Krzyżu.

Osoby prowadzące szkolenie: eksperci ds. wolontariatu, wolontariusze i pracownicy ŁOO PCK

Miejsce realizacji: biuro ŁOO PCK, ul. Wysoka 44 Łódź

Przebieg szkolenia: 3 spotkania x 3h + 1 spotkanie online

Do kolejnego etapu projektu mogą przystąpić osoby uczęszczające na szkolenie stacjonarne. W przypadku większej ilości osób, która byłaby ponad tę zaplanowaną w projekcie, do szkolenia wyjazdowego zakwalifikują się osoby, które były obecne na wszystkich spotkaniach stacjonarnych.

 • Szkolenie wyjazdowe dla wolontariuszy

Szkolenie aktywizujące młodzież do działalności wolontariackiej w Polskim Czerwonym Krzyżu.

Osoby prowadzące szkolenie: eksperci ds. wolontariatu, wolontariusze i pracownicy ŁOO PCK

Termin: 22-24 października

Szczegóły:

 • szkolenie ma charakter wyjazdowy;
 • udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY;
 • organizator pokrywa koszty dojazdu;
 • organizator zapewnia nocleg oraz pełne wyżywienie;
 • podczas wyjazdu poprowadzonych zostanie 15h zegarowych szkolenia oraz 3h gra symulacyjna;
 • uczestnicy otrzymają wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe oraz dydaktyczne
 • wszystkie dodatkowe informacje zostaną przekazane uczestnikom wyjazdu w późniejszym terminie.
 1. Staż wolontariacki

Po pozytywnym zakończeniu wcześniejszych faz projektu uczestnicy przystępują do stażu wolontariackiego, którego bezpośrednim celem jest uzyskanie odznaki Społecznego Instruktora Młodzieżowego PCK. W ramach stażu, każdy musi wykazać się uczestnictwem w min. 3 działaniach organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż oraz ukończyć podstawowy kurs pierwszej pomocy PCK, który w ramach projektu jest dla uczestników bezpłatny.  

Postanowienia końcowe

 • Odpowiedzi na pytania związane z projektem udziela Łódzki Oddział Okręgowy PCK, Ewelina Kałuzińska, tel. 42 636 12 84 wew. 20, lodz.programowy@pck.pl.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, w tym zmiany sposobu realizacji poszczególnych etapów projektu z uwzględnieniem zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz SANEPIDu.
 • Wszelkie działania prowadzone podczas realizacji projektu wykonywane będą przy uwzględnieniu obowiązujących
  w chwili ich wykonywania nakazów, zakazów i ograniczeń wprowadzanych w związku z obowiązującym stanem epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego wywołanego zakażeniami wirusem SARS-Cov-2.
 • Informacje o przebiegu projektu będą publikowane na stronie internetowej Łódzkiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża:

Klauzula RODO – dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych lub/oraz danych osobowych dziecka jest Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w 00-561 Warszawa ul. Mokotowska 14;

2) inspektorem ochrony danych w Polskim Czerwonym Krzyżu jest Pan Andrzej Antoń, adres mailowy: iod@pck.org.pl

3) Pani/Pana dane osobowe lub/oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu realizowania projektu „Bądź PRO – zostań wolontariuszem!” na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych lub/oraz danych osobowych dziecka będzie PCK oraz Zarząd Województwa Łódzkiego, na zlecenie, którego realizowany jest projekt.

5) Pani/Pana dane osobowe lub/oraz dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe lub/oraz dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres 5 lat od ich pozyskania.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych lub/i danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub/oraz danych osobowych dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych lub/oraz danych osobowych dziecka jest warunkiem uczestnictwa w projekcie „Bądź PRO – zostań wolontariuszem!”;

10) Pani/Pana dane oraz dane osobowe dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Projekt Bądź PRO – zostań wolontariuszem! współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego