Podprogram 2021

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2021

Polski Czerwony Krzyż jako jedna z organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim (OPO) bierze udział w realizacji Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Instytucją Zarządzającą w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W okresie od grudnia 2021 r. do czerwca 2022 r. Polski Czerwony Krzyż na mocy umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa realizuje Podprogram 2021 w ramach PO PŻ 2014-2020. Od 2017 roku Łódzki Oddział Okręgowy PCK uczestniczy w PO PŻ 2014-2020 jako Organizacja Partnerska Regionalna (OPR).

Jakie działania obejmuje Podprogram 2021 realizowany przez Łódzki Oddział Okręgowy PCK (OPR)?

Głównymi kierunkami Podprogramu 2021 realizowanymi przez Polski Czerwony Krzyż na terenie województwa łódzkiego są:

 • objęcie zasięgiem terytorialnym grup osób najbardziej potrzebujących w celu zapewnienia pomocy żywnościowej,
 • aktywizacja oraz integracja społeczna osób objętych pomocą żywnościową  poprzez działania w ramach środków towarzyszących.

W ramach Podprogramu 2021 Łódzki Oddział Okręgowy PCK (OPR) przewiduje objęcie pomocą żywnościową pięć tys. najbardziej potrzebujących osób oraz rodzin. W skład wydanej jednorazowo paczki wchodzą co najmniej trzy artykuły z różnych grup towarowych, a cały zestaw żywnościowy obejmuje 11 artykułów spożywczych (warzywnych, owocowych, skrobiowych, mlecznych, mięsnych oraz cukier i tłuszcze) zarówno dla osoby samotnie gospodarującej, jak i dla osoby w rodzinie.  Oprócz systematycznej pomocy żywnościowej Podprogram 2021 w województwie łódzkim obejmuje działania w ramach środków towarzyszących. Ich celem jest aktywizacja społeczna oraz włączenie osób w  trudnej sytuacji życiowej w funkcjonowanie społeczności lokalnych.

Do kogo skierowana jest pomoc żywnościowa oraz działania w ramach środków towarzyszących Podprogramu 2021?

Systematyczną pomocą żywnościową mogą być objęci mieszkańcy Województwa Łódzkiego  znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej z powodu niskich dochodów, których kryteria są  określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej. Poziom dochodów określony w tej ustawie nie powinien przekraczać 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Jak zostać objętym pomocą żywnościową?

Osoby do korzystania z pomocy żywnościowej w Podprogramie 2021 kwalifikują pracownicy Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej (OPS) z Łodzi, Zgierza, Głowna i Ozorkowa wydając odpowiednie skierowania lub przekazując Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi listy osób zakwalifikowanych do pomocy. W przypadku osób bezdomnych, Polski Czerwony Krzyż może te osoby samodzielnie zakwalifikować do pomocy na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia. Ponadto, Łódzki Oddział Okręgowy PCK (OPR) we współpracy z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej (OPS) zobowiązany jest:

 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Gdzie odbywa się dystrybucja pomocy żywnościowej?

Artykuły żywnościowe wydawane są w Łodzi przy ul. Lipowej 27 (Punkt Wydawania Żywności PCK), w Zgierzu przy ul. Pułaskiego 54 ((Punkt Wydawania Żywności w Ośrodku PCK),  w Głownie przy ul. Złotej 3 (Ochotnicza Straż Pożarna) oraz w Ozorkowie przy ul. Listopadowej 9 a .

 • Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej zapraszamy do kontaktu z Łódzkim Oddziałem Okręgowym PCK(OPR) lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi, Zgierzu, Głownie i Ozorkowie.

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programu:  www.mrpips.gov.pl

 Słownik pojęć:

PO PŻ 2014 – 2020 – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020; krajowy program operacyjny współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

OPO – organizacja partnerska o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, tj. Polski Czerwony Krzyż – organizacja wybrana przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej); działania OPO realizowane są przez Biuro Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Mokotowska 14; 00-561Warszawa

OPR – organizacje partnerskie regionalne; wchodzi w skład struktury OPO; podmiot do którego wykonawcy dostarczają artykuły spożywcze w celu dalszej dystrybucji do OPL lub bezpośrednio do osób najbardziej potrzebujących, tj. ujęte w umowie z Agencją Rynku Rolnego magazyny Oddziałów Okręgowych PCK, określone i działające w imieniu Oddziałów Okręgowych PCK

OPL – organizacja partnerska lokalna;  wchodzi w skład struktury OPR (tj. podmioty wchodzące w skład struktury Oddziałów Okręgowych PCK czyli np. Oddziały Rejonowe PCK) lub inne organizacje bezpośrednio przekazujące pomoc żywnościową osobom najbardziej potrzebującym

OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej

Instytucje odpowiedzialne za wdrożenie PO PŻ  w Polsce – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej –  Instytucja zarządzająca (IZ), Agencja Rynku Rolnego – Instytucja Pośrednicząca (IP), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  – Instytucja Desygnująca (ID), Ministerstwo Finansów – Instytucja Certyfikująca (IC), Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej – Instytucja Audytowa (IA).

Dane teleadresowe OPL:

 • Punkt Wydawania Żywności PCK w Łodzi
  90-054 ŁÓDŻ, ul. LIPOWA 27 tel. 609 400 578

 • Punkt Wydawania Żywności PCK w Zgierzu
  OŚRODEK POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w  ZGIERZU
  95-100  ZGIERZ, ul. PUŁASKIEGO 54  tel. 609 400 578

 • Punkt Wydawania Żywności PCK w Głownie
  OCHOTNICZ STRAŻ POŻARNA
   w GŁOWNIE                                                        
  95-015 GŁOWNO, ul. ZŁOTA 3 tel. 609 400 578
 • Punkt Wydawania Żywności PCK w Ozorkowie
  Ozorków, ul. LISTOPADOWA 9A tel. 609 400 578